-

تعداد بازدید کنندگان: 693557

پاک
قابل قبول
ناسالم برای گروههای حساس
ناسالم
بسیار ناسالم
خطرناک

شاخص آنلاین کیفیت هوا